1. Betalingsvoorwaarden

De betaling van de online bestellingen kan gebeuren op verschillende manieren:

 • Door een onmiddelijke betaling via mollie. Deze module voorziet verschillende betalingsmethoden.
 • Door overschrijving op ons bankrekeningnummer BE30 7440 0814 0111. In dit geval worden de door u bestelde producten voor u gereserveerd en verzonden na ontvangst van uw betaling.
 • Bij afhaling in de winkel (cash of bancontact).

2. Levering

 • De levering gebeurt op het bij de bestelling vermelde adres.
  Elk zichtbaar gebrek aan het product moet worden gemeld binnen 3 dagen na de levering via e-mail aan [email protected]
  Bekijk dus meteen of uw spel volledig is. Is een spel onvolledig dan bezorgen wij u de contactgegevens van de uitgever. Enkel de uitgever of verdeler is in staat om de ontbrekende onderdelen te vervangen. Als winkel hebben wij geen losse onderdelen beschikbaar en kunnen u dan ook geen onderdelen toesturen.
 • Leveringskosten
  Indien uw bestelling bestaat uit verschillende artikels die dienen te worden geleverd op éénzelfde adres, dan zal u slechts éénmaal de leveringskosten betalen.
  Het maximum toegelaten gewicht per bestelling bedraagt 10 kg.
  Voor België bedragen de leveringskosten 5 euro voor bestellingen tot 80 € (BTW inclusief) , vanaf 80 euro is de verzending gratis.
  Voor andere landen worden de reële verzendkosten (B-post) aangerekend .
 • Leveringstermijn
  Uw bestelling wordt gedurende 5 werkdagen voor u gereserveerd in afwachting van de betaling. Daarna wordt uw bestelling geannuleerd.
  U moet er rekening mee houden dat het gemiddeld 2 werkdagen duurt voor de overschrijving bij ons zichtbaar is (sommige banken nemen tot 4 werkdagen voor zij de overschrijvingen daadwerkelijk doorsturen). Bent u bij KBC dan zien wij uw betaling meteen op onze rekening
  Indien door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk van de consument, de bestelling niet geleverd is binnen de 30 dagen, heeft de consument het recht de bestelling te annuleren onverminderd het recht op schadevergoeding.

3. Eigendomsvoorbehoud

 • In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijft Speelgoed Mertens eigenaar van de verkochte en geleverde goederen tot de dag van volledige betaling.
 • Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel reeds over op de klant vanaf de levering of in bezitname van de goederen.

4. Waarborg

 • De garantie die Speelgoed Mertens biedt komt overeen met de wettelijke garantie en laat de wettelijke rechten van de koper onverlet.
 • Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.
 • Wij garanderen u dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.

5. Herroepingsrecht

 • In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument, volgens boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek Economisch Recht, het recht aan Speelgoed Mertens mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van levering.
 • Dit herroepingsrecht wordt door Speelgoed Mertens toegekend aan de consument om hem toe te laten het gekochte goed te beoordelen in omstandigheden vergelijkbaar met een winkeletalage.
 • Deze herroeping zal echter enkel van kracht worden op voorwaarde dat de klant, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, via het retourportaal kenbaar maakt en op voorwaarde dat hij, binnen dezelfde termijn, de ongebruikte koopwaar terugstuurt.
 • Het spel/speelgoed moet in oorspronkelijke staat en verpakking(onbeschadigd en folie intact) aan ons terug bezorgd worden.
 • Als u de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag u ze dus enkel in die mate uitpakken om te kunnen beoordelen of u het goed wenst te behouden.
 • Artikels die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door Speelgoed Mertens zullen ter beschikking blijven van de koper, die er de prijs van zal moeten betalen.
 • Ingeval van uitoefening van zijn herroepingsrecht, zal de klant de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden of brengen naar SPEELGOED MERTENS –Retour Webwinkel – Diestsesteenweg 61 – 3010 Kessel-Lo
 • De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor uw rekening.
 • Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen .
 • In het belang van de klant wordt aangeraden het bewijs van de terugzending door de post of de vervoerder te laten valideren.

6. Privacy

 • De verwerking en bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een Privacy Policy. Deze Privacy Policy maakt deel uit van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden voor Online Verkoop.

7. Aansprakelijkheid

 • Speelgoed Mertens is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

8. Geldigheid, Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

 • We hopen natuurlijk steeds dat u als klant 100% tevreden bent.
 • Als u toch klachten zou hebben, kan u ons contacteren via e-mail : [email protected] of bellen 016 259978.
 • We doen er alles aan om uw klacht zo snel mogelijk te behandelen.
 • Indien één van onderhavige voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.
 • De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld : e-mail, gegevensback-ups,…).
 • Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Leuven.
 • Inwoners van de EU kunnen beroep doen op de alternatieve geschillenbeslechting via deze link : http://ec.europa.eu/odr/.

9. Rechtsbekwaamheid

 • Door de aankoop van producten via deze website verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen via deze website.
 • De klant stemt er mee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van deze website, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden bijv. door inwonende minderjarigen.

10. Algemeen

 • Identificatie en maatschappelijke zetel van de verkoper:
  • Speelgoed Mertens
   Diestsesteenweg 61
   3010 Kessel-lo
   BTW BE 0639 459 632
   Tel 016 25 99 78
 • Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn de betrekkingen tussen de Speelgoed Mertens en haar klanten onderworpen aan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden die worden geacht aanvaard te zijn door de klant, ook indien ze strijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden. Het feit dat de klant onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.
 • Speelgoed Mertens behoudt zich het recht voor haar algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder er de klant persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is dus aan de klant om regelmatig te controleren of zich wijzigingen hebben voorgedaan.
 • Tenzij andersluidende vermelding in de productbeschrijving op de website, zijn het aanbod en de prijslijsten geldig zolang ze vermeld staan in de online catalogus. Speelgoed Mertens behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de eigenschappen van haar aanbod en prijslijsten te wijzigen. Speelgoed Mertens houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer blijkt dat de prijsaanduiding en/of de specificaties van een product op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zou zijn.